Pieczęć prewencyjna

Pieczęć Prewencyjna

Pieczęć Prewencyjna jest usługą, którą polecamy wszystkim, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy już na etapie wymiany dokumentów handlowych z kontrahentami.
Pieczęć można przystawić na fakturach wystawionych kontrahentom w celu zdyscyplinowania ich terminowych spłat zobowiązań.

Atuty:

  • Wpływacie Państwo na zwiększenie dyscypliny płatniczej swoich kontrahentów.
  • Decyzja o tym, która faktura zostanie ostemplowana, należy do Państwa.
  • W porozumieniu z MEDIARE możecie Państwo zredagować własną treść pieczątki, co pozwala na samodzielne stopniowanie
  • presji w zależności od rodzaju dłużnika.
  • Państwa kontrahenci są świadomi, iż w przypadku braku zapłaty zapowiadana sankcja zostanie bezwarunkowo
  • zrealizowana i dochodzeniem należności zajmie się profesjonalna firma windykacyjna.
  • Działania, które podejmujemy po przekazaniu nam niezapłaconych w terminie faktur, mogą - zgodnie z Państwa życzeniem
  • - przyjąć wyłącznie polubownych negocjacji z dłużnikiem ( kontakt korespondencyjny, rozmowy telefoniczne lub spotkania
  • osobiste z dłużnikiem) bądź prowadzona w Państwa imieniu sprawa na drodze postępowania sądowego