Oferta

Windykacja karna

Prowadzimy postępowania karne przeciwko nieuczciwym dłużnikom:

pexels rodnae productions 7821688 Konin
biuro detektywistyczne krak Konin
pawel czerwinski FtQPiDsBvZU unsplash Konin

Działania przez nas podejmowane mają charakter działań operacyjnych:

Zebranie dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego:

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. (...)”.

Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest zła wola, w tym wypadku działania na szkodę wielu podmiotów są decydujące. Na żądanie możemy przekazać do wglądu informacje o konkretnym casusie tego rodzaju.

Przeprowadzenie rozmów z innymi wierzycielami Obiektu w celu zebrania dowodów umożliwiających oskarżenie o popełnienie czynu z art. 300. Kodeksu Karnego:

„§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, (...) § 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)”.

Przesłanką umożliwiającą udowodnienie czynu jest udowodnienie konkretnych faktów związanych z pozbyciem się konkretnych składników majątku rzeczowego lub nie rzeczowego. Na żądanie możemy przekazać